Predavanja in program DLVS 2016

PROGRAM (predlog) DRUŠTVA LJUBITELJEV VRTNIC SLOVENIJE 2016

DELAVNICE, PREDAVANJA , DOGODKI


PROGRAM DLVS 2016


Program je informativen, prilagaja se vremenskim razmeram in prijavam članov. Spremembe objavljamo na spletni strani. Vsi nedoločeni datumi bodo objavljeni na spletni strani oz. na e-mail naslove članov , ki jih imam v seznamu DLVS. Za kakršno koli informacijo smo vam na razpolago na email naslov breda.copi@gmail.com oz. tel. 031 599 924.

ZAPISNIK 13. rednega občnega zbora Društva ljubiteljev vrtnic Slovenije z dne 17.2.2016.

Sedež Društva Ljubiteljev vrtnic, v učilnici Botaničnega vrta Ljubljana , Ižanska cesta 15, Ljubljana. Občni zbor se je začel ob 18h.uri in zaključil ob 19.15

Sejo občnega zbora je sklicala in vodila predsednica Breda Bavdaž Čopi , Koordiniral in vodil pa Matjaž Potokar

Prisotni člani Upravnega odbora DLVS: Breda Čopi, Jelena Škorjanc, Matjaž Mastnak, Vladimir Vremec, Katarina Jordan

Ostali člani: Marjanca Petejan , Matjaž Potokar, Matjaž Kmecl
Opravičeno odsotni: Vladimir Vremec ,

Občnega zbora se je udeležilo cca 30 članov društva, pretežno ljubljansko gorenjske regije in nekaj članov in članic iz Primorske. Veliko je bilo pisnih opravičil in hkrati spodbud članov in podpore oz. zagotovil o aktivnosti članstva. To smatramo kot pozitivno udejstvovanje v društvenem delovanju.

Predlagan dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva
  2. Poročilo o opravljenem delu v preteklem letu v l. 2015
  3. Finančno poročilo za leto 2015 , predlog finančnega plana za leto 2016
  4. Predstavitev programa dela za leto 2016
  5. Poročilo o poteku dela za Regionalni kongres vrtnic 2017
  6. Razno

Podrobno poročilo o opravljenem delu

Ad.1)

Izvolitev delovnega predsedstva :

Po statutu vodi OZ Predsednik DLVS, koordiniral ga je Matjaž Potokar . Delovno predsedstvo sta bili izvoljeni članici Diana Avdič in Irena Kodele

Ad.2)

Poročilo o opravljenem delu v 2015 v preteklem letu: poročala je predsednica Breda Bavdaž Čopi – poročilo v prilogi zapisnika – poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Ad 3)

Finančno poročilo za leto 2015 – poročala je računovodkinja ga. Marjanca Petejan :

vsi prihodki in odhodki so bili v skladu z letnim delovnim in finančnim načrtom . Finančno poročilo je bilo potrjeno s strani nadzornega odbora ga. Katje Vadnal in Karline Treinen –Poročilo je bilo soglasno potrjeno.

Ad4)

Program za 2016 je sestavljen na osnovi predhodnih programov, z dopolnitvami UO na prejšnji seji .Predstavil ga je Matjaž Mastnak.

Podan je bil predlog za strokovno ekskurzijo v Barcelono , ki bi bila tudi promocijia za Kongres 2017, vendar je za leto 2016 že prepozno .

Program se sprotno prilagaja dogodkom in možnostim izvedbe. Spremembe bodo sproti objavljene na spletni strani oz. se bo sprotna obvestila sporočalo na emaile naslove ..

Program je bil sprejet soglasno.

Ad5)
Poročilo o poteku dela za Regionalni kongres Svetovne zveze vrtničarjev 2017 je podala predsednica DLVS. Na temo organizacije kongresa je bilo podanih veliko predlogov glede organizacije predvsem pa sponzorstva. V letu 2015 in že 2014 se je sponzorje iskalo zelo intenzivno, vendar s prevzemom organizacije Arboretuma se je situacija finančno uredila. Organizacija je predana Arboretumu Voljčji Potok in delo teče. IZ za kongres koordinira strokovni program in delo z WFRS ( svetovno zvezo) .

  1. 2016 je pomembno leto pred kongresom in najpomebnejša naloga je promocija Kongresa po vsem svetu in Sloveiji. Naloga IO za kongres je predstavljat kongres na vrtničnih dogodkih, najboljše predstavitev je osebna poznastva in stiki na vseh dogodkih ki so tekom rožne sezone . Zato se bo IZ in UO zelo angažiral s potovanji in Društvo bo poiskušalo čim bolj pokrit stroške teh potovanj.

V letu 2016 je regionalni kongres v Bejingu, Monte Videu in pa so vsi dogodki po Evropi..

Uo bo skušala udeležbo izpeljat v kar se da najboljši prisotnosti

6) Razno :

– Članarina za 2015 :

Članarina 20 eur in 30 za družino je že več kot 5 let nespremenjena. OZ je ponovo potrdil to članarino .

Uo se ni odločil za povišanje članarine, čeprav je to res minimalen znesek in z njim se ne pokriva delovanje UO oz Društva.

OZ je pozval vse člane Društva da s prostovoljnim prispevkom ob prireditvah pomagajo delovanju UO. Na prihodnjih dogodkih se bo strošek, ki nastane za organizacijo poiskusilo pokrit z prostovoljnimi prispevki udeležencev .

Članarino se bo pobrala takoj v mesecu marca.

– Program delovanja in zapisnik UO s položnico za l. 2015 se pošlje po pošti , takoj .

-Spletna stran je prenovljena , pripravlja se nova spletna stran za Kongres in tudi Facebook objave..

Po uradnem zaključku Občnega zbora, je Matjaž Mastnak pripravil prikaz: Slovenija rožna destinacija.

Ob koncu smo nazdravili vrtnicam 2016 in tako potrdili začetek nove rožne sezone

Zapisničarka: Sonja Šuc Ljubljanan,17.2.2016


dlvs-2015

Rubins Leonard

Objavi komentar