Zapisnik 19. rednega občnega zbora DLVS

Prisotni člani Uo :
– Lucija Čok
– Irena Kodele
– Matjaž Mastnak
– Jelena Škorjanec
– Breda Čopi
Odsotni :
– Vladimir Vremec ,opravičen
– Matjaž Potokar
Prisotni člani DLVS :
Prisotnih je bilo 32 članov DLVS. Veliko je bilo prijav in opravičil udeležbe telefonsko in pisno z elektronsko pošto, kar pomeni, da je društvo aktivno.
Skladno s statutom DLVS je občni zbor vodila predsednica Breda Čopi.

Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Poročilo o opravljenem delu v preteklem letu 2022
3. Finančno poročilo za leto 2022
4. Programa dela za leto 2023
5. Razno


Ad 1) Potrditev dnevnega reda
Enoglasno je bil sprejet predlagani dnevni red.


Ad.2) Poročilo o opravljenem delu v preteklem letu v l. 2022
Poročilo o opravljenem delu v preteklem letu 2022 je podala predsednica Breda Čopi – poročilo v prilogi zapisnika.
Poročilo je bilo enoglasno potrjeno.

Ad 3) Finančno poročilo za leto 2022
Zaradi bolniške odsotnosti Marjance Petejan, računovodje DLVS, je finančno poročilo prebrala predsednica.
Poročilo je bilo pregledno in potrjeno tudi s strani članic Nadzornega odbora: Treinen Karline in Katje Vadnal.
Občni zbor je potrdil finančno poročilo.
Po prebranem poročilu se je razvila diskusija glede letne članarine.
Letna članarina 20 eur za posameznega člana in družinska članarina 30 eur velja že od leta 2008, kar je vsekakor dolgo in glede na splošno rast stroškov.
Udeleženci OZ so sprejeli sklep o povišanju članarine na 30 eur. Družinska članarina ostaja 30 eur.
Povišana članarina velja od dne sprejetja 25.3.2023.

Ad4) Programa dela za leto 2023
Program za 2023 je sestavljen na osnovi predhodnih programov in z upoštevanjem dopolnitev s strani članov UO.
Dopolnjeni program je v prilogi.
Program se bo sprotno prilagajal možnostim izvedbe in bo lahko tudi razširjen. Spremembe bodo sproti objavljene na spletni strani društva.
Vabila in obvestila za dogodke po programu se pošilja po elektronski pošti sprotno.

Ad5) Razno
1. Obravnavali smo problem rožnika v Tivoliju v Ljubljani.
Rožnik je bil obnovljen s pomočjo DLVS v letih 2015 in 2017 in Turizem Ljubljana, vendar je vse delovanje urejanja in društveno koriščenja rožnika zamrlo.
Z odhodom vrtnarice ge. Petrič (Snaga Ljubljana) v pokoj, pa se čuti tudi neurejenost in pomanjkanje strokovne skrbi za vrtnice v rožniku.
Predlaga se da se DLVS oglasi in pozanima, kako je z vzdrževanjem in tudi posamezne ljubljanske člane se je pozvalo, da se oglasijo na splet MOL z vprašanji kako se park vzdržuje, da pridobimo vsaj informacije o nadaljnji usodi.

2. Podani so bili predlogi za razširitev programa v letu 2024:
– Nadaljuje se z video predavanji v zimskih mesecih
– Izlet in ogled ureditev na Bledu
– Ogled rožnika Slapnik Črnomelj
– Rimske toplice


Seja občnega zbora je bila prekinjena s skupnim kosilom ob 13h, se nadaljevala v učilnici ob 14h in zaključili ob 14h 45.

Ves dogodek se je zaključil z sprehodom v rožni vrt Arboretuma, kjer se je pregledalo stanje vrtnic, pripravljenih za prihajajočo sezono 2023.


Arboretum Volčji Potok, 25.3.2023

Zapisala: Breda Čopi

dlvs-2015

Rubins Leonard

Objavi komentar